Petrogradsky district

162 sites

Administration of Petrogradsky district of St. Petersburg

(812) 232-83-61 rpetrograd@gov.spb.ru 19 Bolshaya Monetnaya St., St. Petersburg 19710 Catalog of state sites of St. Petersburg